ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوخت شدن

۱. ناوصولشدن، ناپرداخته ماندن
۲. از بین رفتن، تباهشدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ