ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوخت دان

suxtdān

۱. جای ریختن سوخت.
۲. جای انبار کردن و نگه‌داشتن سوخت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ