ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوخت

suxt

۱. آنچه بسوزانند از قبیل هیزم، زغال، نفت، بنزین، گاز و مانند آن‌ها برای ایجاد حرارت یا نیرو؛ مادۀ سوختنی.
۲. (اسم مصدر) [مجاز] از بین رفتن.
۳. سوخته.
⟨ سوخت‌وساز: (زیست‌شناسی) تغییرات شیمیایی مواد غذایی که در بدن جانداران رخ می‌دهد و نیروی لازم برای اعمال حیاتی و تقویت عضلات تولید می‌شود؛ متابولیسم.
⟨ سوخت‌های فسیلی: نفت؛ گاز؛ زغال‌سنگ.

۱. بنزین، نفت، گازوئیل
۲. مواد سوختی
۳. سوخته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ