ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوت

sut

۱. صدایی که کسی از دهان خود با جمع کردن دو لب و بیرون دادن نفس خارج کند و هر صدای شبیه آن؛ صفیر؛ سافوت.
۲. آلتی فلزی، استخوانی یا پلاستیکی که با دمیدن در آن صدای زیر و بلندی ایجاد می‌شود؛ سوتک.

۱. صفیر
۲. سوتسوتک، سوتک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ