ترجمه مقاله

سواری

savāri

۱. سوار شدن؛ عمل سوار شدن بر مرکب.
۲. (صفت نسبی) [مقابلِ باری] اسب و استر و هر مرکبی که بر آن سوار شوند.

۱. اتومبیل شخصی، خودرو کوچک
۲. ابر شب هنگام

ترجمه مقاله