ترجمه مقاله

سوابق

savābeq

= سابقه

سابقهها، گذشتهها، سرگذشتها، تاریخچهها

پیشینه ها، پیشینه

ترجمه مقاله