ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سوء

۱. بد، ناروا ≠ نیک، روا، نیکو
۲. قبیح، ناپسند، شنیع ≠ پسندیده، مستحسن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ