ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سهام

sahām

۱. = سهم٢
۲. (اقتصاد) برگۀ بهادار از سرمایۀ یک کارخانه یا شرکت.

۱. تیرها
۲. اوراقمشارکت، سهمها
۳. نصیبها، بهرهها
۴. بخشها، پارهها

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ