ترجمه مقاله

سنی

sonni

کسی که پیرو اهل سنت پیغمبر و قائل به خلافت ابوبکر و جانشینان او است.

ترجمه مقاله