ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سنگینی

sangini

۱. سنگین بودن.
۲. گرانی؛ ثقل.
۳. [مجاز] وقار؛ متانت.

۱. ثقل، گرانی، وزن ≠ سبکی
۲. متانت، وقار ≠ جلفی، سبکی
۳. دشواری، تحملناپذیری
۴. فشردگی
۵. غلظت
۶. دیرهضمی، بدگواری
۷. تلخی، ناروایی
۸. گرانی، پرهزینگی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ