ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سنجه

sanje

سنگی که با آن ‌چیزی را وزن کنند؛ سنگ ترازو.

معیار، وزنه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ