ترجمه مقاله

سناتور

senātor

عضو مجلس سنا.

عضو سنا، عضو مجلساعیان، نماینده مجلس اعیان

ترجمه مقاله