ترجمه مقاله

سن

sen[n]

مدتی که از عمر انسان یا جاندار دیگر گذشته باشد؛ مدت عمر و زندگانی.
⟨ سن بلوغ: سنی که دختر یا پسر به رشد طبیعی برسد؛ حد رشد یا بلوغ دختر در دین اسلام نه‌سالگی و پسر چهارده سالگی است.
⟨ سنِ تمییز: سنی که وقتی انسان به آن برسد نفع و ضرر خود را می‌شناسد.

۱. پرده، مجلس، صحنه
۲. جایگاه وقوع حادثه
۳. رویداد، حادثه، واقعه
۴. گزارش، شرح
۵. عمر
۶. آفت گندم
۷. دندان

ترجمه مقاله