ترجمه مقاله

سمن

seman

فربه شدن؛ چاق شدن؛ فربهی؛ چاقی.

۱. یاسمن، یاسمین
۲. شبدر

ترجمه مقاله