ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سماک

semāk

۱. (نجوم) هر‌یک از دو ستارۀ روشن در دو صورت فلکی سنبله و عَوّا.
۲. [قدیمی، مجاز] آسمان.
⟨ سماک رامح: (نجوم) ستاره‌ای که در برابر بنات‌النعش قرار دارد و روشن‌ترین ستارۀ صورت فلکی عوّا است.
⟨ سماک اعزل: (نجوم) ستاره‌ای که در جنوب سماک رامح واقع شده و نزدیک آن هیچ ستاره‌ای نیست و روشن‌ترین ستارۀ صورت فلکی سنبله است.

سماق، ترشابه، تتری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ