ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سلیله

salile

فرزند اناث؛ دختر.

دختر، بنت ≠ ابن، سلیل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ