ترجمه مقاله

سلک

selk

۱. رشته‌ای که چیزی به آن بکشند مثل رشتۀ مروارید؛ رشته؛ نخ؛ سیم.
۲. [مجاز] گروه؛ صنف.

۱. راه، طریق
۲. حلقه، زمره، گروه
۳. رشته، ریسمان، نخ
۴. رده، صف، قطار
۵. طریقه، روش، شیوه
۶. آبراهه، ناودان

ترجمه مقاله