ترجمه مقاله

سلم

selam

لوح یا تختۀ سیاه که دانش‌آموزان بر آن چیزی بنویسند.

۱. خاکشیر
۲. کرت
۳. پیشفروش غلات
۴. تسلیم شدن

ترجمه مقاله