ترجمه مقاله

سلاطین

salātin

= سلطان

امرا، سلطانها، پادشاهان، ملوک، شاهان ≠ رعایا

پادشاهان

ترجمه مقاله