ترجمه مقاله

سقیم

saqim

۱. [مقابلِ صحیح] نادرست.
۲. مریض؛ بیمار.

۱. خطا، دروغ، سهو، غلط، نادرست ≠ صحیح، درست
۲. اشتباهآمیز
۳. معیوب، ناسالم ≠ سالم، بیعیب
۴. بیمار، مریض، ناخوش ≠ سرحال، قبراق

ترجمه مقاله