ترجمه مقاله

سقز

saqqez

مادۀ صمغی چسبناک که از تنۀ درخت بنه گرفته می‌شود و از آن اسانسی به‌دست می‌آید که از مخلوط آن با موم ‌لاک درست می‌کنند.

آدامس، انگم، رزین، صمغ، قندران، صمغ پسته وحشی

ترجمه مقاله