ترجمه مقاله

سفر کردن

مسافرت کردن، مسافرت رفتن، سفر رفتن، کوچیدن، مهاجرت کردن، هجرت کردن ≠ مقیم شدن

ترجمه مقاله