ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفته

sa(o,e)fte

۱. (حقوق) ورقۀ چاپ‌شده‌ای که بدهکار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت آن را می‌نویسد و به بستانکار می‌دهد و بستانکار می‌تواند دریافت وجه آن ‌را به شخص دیگر یا به بانک واگذار کند؛ فته ‌طلب.
۲. چیزی که کسی از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد که در شهر دیگر یا مدتی دیگر پس بدهد.

۱. سند دین، فته طلب
۲. دستلاف، دشت، سودای اول (فروشنده)
۳. تیر، پیکان
۴. نیزه
۵. محکم
۶. ستبر، غلیظ
۷. سوراخ (سنگهای قیمتی)
۸. سخن بکر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ