ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفالی

sofāli

آنچه از جنس سفال باشد: کوزۀ سفالی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ