ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفالت

safālat

پست شدن؛ فرومایه شدن؛ فرومایگی؛ پستی؛ ناکسی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ