ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سطیح

satih

۱. منبسط؛ پهن‌شده.
۲. درازکشیده؛ ستان‌خفته.
۳. آن‌که به علت ضعف یا بیماری به‌کندی از جا برخیزد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ