ترجمه مقاله

سزار

sezār

عنوان پادشاهان قدیم روم؛ قیصر.

امپراطور (روم)، قیصر ≠ کسرا

ترجمه مقاله