ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سر گرفتن

انجام شدن، انجام گرفتن، عملی شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ