ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سر رفتن

۱. لبریز شدن(مایع جوشان)
۲. به پایان رسیدن، تمام شدن
۳. بیتاب شدن، کمطاقت شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ