ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سر باختن

جان باختن، جانفدا کردن، جانبازی کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ