ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سریع

sari'

۱. شتابنده.
۲. زود؛ تند.
۳. چست و چالاک.
۴. (اسم) (ادبی) در عروض، بحری از شعر بر وزن مفتعلن مفتعلن فاعلات.

برقآسا، بادپا، تند، تندرو، تیز، فوری، جلد، چالاک، چست، زود، سبکسیر ≠

شتابان، تند، پرشتاب، چابک، چالاک، فرز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ