ترجمه مقاله

سریرت

sarirat

نیت؛ باطن.

۱. خصلت، خو، داب، خوی
۲. باطن
۳. راز، سریره، سر
۴. نیت

ترجمه مقاله