ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سری

seri

۱. [عامیانه] مجموعه‌ای از اشیا هم‌جنس.
۲. [عامیانه] ردیف؛ دسته؛ گروه.
۳. (ریاضی) مجموعه‌ای از اعداد یک دنبالۀ متناهی یا نامتناهی.
۴. (صفت) (برق) متوالی.

۱. پوشیده، رازآلود، محرمانه، مخفی، رمزی، اسرارآمیز، رمزآلود، رازآگین، رمزآگین، مرموز، پنهانی، مخفیانه، نهانی ≠ علنی
۲. اسناد طبقهبندی شده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ