ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرپوشیده

sarpušide

۱. زنی که چادر بر سر داشته باشد.
۲. (صفت مفعولی) خانه و راهرو سقف‌دار؛ جایی که دارای سقف باشد.

۱. مستور، متحجب
۲. مسقف، سقفدار ≠ روباز، بیسقف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ