ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرپرستی

sarparasti

۱. پرستاری.
۲. نگهبانی.

پیشوایی، تیمار، ریاست، کفالت، مباشرت، نظارت، نگهداری، وصایت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ