ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرنگهدار

sernegahdār

آن‌که راز کسی را حفظ کند و به دیگری نگوید؛ رازدار.

رازپوش، رازدار، محرم، همراز ≠ پردهدر، دهنلق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ