ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرند

serend

۱. حلقه و ریسمانی که زیر خاک کنند و به‌وسیلۀ آن انسان یا حیوانی را به دام بیندازند.
۲. فنیّ که یکی پای خود را به پای دیگری بند کند و او را به زمین بزند.

خاکبیز، غربال، غربیل ≠ الک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ