ترجمه مقاله

سرمه

sorme

گردی سیاه‌رنگ که از سولفور آهن یا سولفور سرب به‌دست می‌آید و برای سیاه کردن مژه‌ها و پلک‌ها به کار می‌رود؛ خاکۀ سرب.

۱. کحل ≠ توتیا
۲. سیاهی، تیرگی، تاریکی

ترجمه مقاله