ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرمنزل

sarmanzel

۱. جای فرود آمدن مسافر یا کاروان در میان راه.
۲. منزل؛ مسکن.
۳. مقصد.

۱. منزلگاه، مقصد
۲. منزل، اقامتگاه، مقام
۳. استراحتگاه
۴. مرحله

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ