ترجمه مقاله

سرمستی

sarmasti

۱. مستی؛ سرخوشی.
۲. غرور و تکبر.

۱. کیف، مستی، نشئه، سرخوشی
۲. تکبر، خودخواهی، غرور ≠ خماری

ترجمه مقاله