ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرمایه

sarmāye

۱. (اقتصاد) پول یا کالایی که اساس کسب و تجارت قرار بدهند.
۲. (اقتصاد) پولی که در اصل به بهای چیزی داده شده که هرگاه بیشتر از آن فروخته شود، مبلغ اضافی سود خواهد بود.
۳. دارایی و ثروت و آنچه کسی از نقد و جنس دارد.
۴. [مجاز] اصل و مایۀ چیزی.

۱. پول، دستمایه، راسالمال، دارایی، مال، مایه، نقد، نقدینه، وجه ≠ کار
۲. دارایی غیرمادی، توان، قدرت (فکری، علمی، هنری )

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ