ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرفه

sorfe

صدایی که بر اثر انقباض دیافراگم و خروج هوا از حلق ایجاد می‌شود و به‌وسیلۀ عوامل عفونی و حساسیت‌زا در بیماری‌های دستگاه تنفسی میزان و شدت آن افزایش می‌یابد.
⟨ سرفهٴ خشک: (پزشکی) سرفه‌ای که هنگام کاهش ترشحات مخاطی دستگاه تنفسی ایجاد می‌شود.

سرف، سعال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ