ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرعت

sor'at

۱. [مقابلِ کندی] شتاب؛ تندی و تیزی.
۲. (اسم) (فیزیک) مسافت طی‌شده در واحد زمان که با کیلومتر، متر بر ثانیه، سال نوری و امثال آن سنجیده می‌شود.

۱. تعجیل، عجله ≠ آهستگی، بطیء، کندی
۲. تندروی، تندی، شتاب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ