ترجمه مقاله

سرشت

serešt

خوی؛ نهاد؛ طینت؛ فطرت.

۱. آفرینش، خلقت،
۲. آمیزه
۳. اصل، جنس، خمیره
۴. جنم، خلقوخو، خو، ضریبه، ذات
۵. سجیه، سیرت
۶. شمال، طبع، طبیعت، طینت، غریزه، فطرت، جبلت
۷. مزاج، نهاد
۸. خمیرمایه، گوهر، جوهره

ترجمه مقاله