ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرخر

۱. مخل، مزاحم
۲. مصدع
۳. مترسک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ