ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سرخ

sorx

۱. یکی از سه‌رنگ اصلی.
۲. (صفت) هر چیزی که به رنگ خون باشد؛ گلگون؛ قرمزرنگ.

۱. آل، حمرا، قرمز، گلرنگ، گلگون، لالهگون ≠ سبز
۲. کمونیست

سرخ

لغت‌نامه دهخدا

سرخ . [ س ُ ] (اِخ ) خواجه نعمةاﷲ. از جمله ٔ نویسندگان دیوان سلطان بود و به اعمال بزرگ اشتغال داشت . چون خواجه مجدالدین محمد دیوان را مؤاخذ کرد خواجه نعمةاﷲ بترسید و گریخت . یکی از ملازمان سلطان به دنبال او رفت و او را گرفت و بنزد خواجه مجدالدین محمد آورد و خواجه مبلغ کلی بر

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما