ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرحال

۱. تندرست، سالم، صحیحالمزاج ≠ مریض، بیمار، ناخوش
۲. بانشاط، خوشحال، سردماغ، سرزنده، شاد، کیفور، لول، مسرور ≠ ناخوش، بدحال، ناشاد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ