ترجمه مقاله

سربه راه

sarberāh

رام؛ فرمان‌بردار؛ مطیع.

ترجمه مقاله