ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرایدار

se(a)rāydār

نگهبان سرا؛ دربان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ