ترجمه مقاله

سراندن

sorāndan

چیزی را روی زمین لغزاندن و به جلو حرکت دادن؛ سر دادن.

سر دادن، لغزاندن

ترجمه مقاله